Oplysningspligt – Kunder, konkurrencedeltagere og rekruttering

See English below

LINIEX ApS, Englandsvej 8, 5700 Svendborg, CVR nr. 36558784 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf.: +45 31 34 94 71 eller e-mail: info@liniex.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

 

Kunder og konkurrencedeltager

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Når du foretager et køb hos os, registrerer vi dit navn/virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eller andre bemærkninger i forbindelse med levering af din ordre. Vi behandler udelukkende de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med håndtering af din ordre.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig for at kunne imødekomme din ordre og opfylde købsaftalens betingelser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b.

Legitim interesse:

Der kan forekomme behandlingsaktiviteter, hvor vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, f som hjemmel til behandling af dine personoplysninger. Interesseafvejningsreglen vil blive anvendt i de tilfælde, hvor du vinder en af vores konkurrencer på de sociale medier, hvorfor vi behandler dine kontaktoplysninger for at kunne levere præmien til dig.

Interesseafvejningsreglen vil også blive anvendt som hjemmel, hvor du sender en konkret forespørgsel til os. Her er det vores interesse, at efterkomme dine ønsker og give dig den bedst mulige service.

Modtagere af dine personoplysninger:

I forbindelse med håndtering af din ordre kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • IT-leverandører som udfører en række opgaver på vegne af LINIEX ApS. Der vil være tale om adgang og behandling til/af personoplysninger i forbindelse med vedligeholdelse af it-systemer, cloudløsning til opbevaring, håndtering af e-mails, administration af kundedata på hjemmeside, betalingsløsning til webshoppen, regnskabsprogram samt webhotel
 • Leverandører og fragtmænd i forbindelse med forsendelse af ordrer
 • Sociale medier

Overførsel til modtagere i tredjelande:

Vi anvender følgende nedenstående internationale organisationer til at håndtere og administrere dine personoplysninger. Her kan der være sandsynlighed for, at dine personoplysninger overføres til modtagere uden for EU/EØS, herunder bl.a. USA. Organisationerne har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, udarbejdet BCR (bindende virksomhedsregler) og anvendt EU-Kommissionens standardkontrakter for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved en evt. overførsel:

 • Vi anvender Ernst & Young P/S (EY) som revisionsselskab. EY er tilsluttet EU-US Privacy Shield aftalen og udarbejdet BCR (bindende virksomhedsregler).

EY Privacy Shield certifikat kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNCmAAO&status=Active

 • I forbindelse med håndtering af e-mails og cloudløsning til opbevaring af personoplysninger anvender vi Microsoft Office 365. Microsoft er tilsluttet EU-US Privacy Shield og anvender EU-Kommissionens standardkontrakter.

Microsoft Privacy Shield certifikat kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

 • Eftersom at vores konkurrencer afholdes via Facebook, så ønsker vi også at kontakte dig herigennem, hvis du skulle vinde en konkurrence.

Facebook er tilsluttet EU-US Privacy Shield og anvender EU-Kommissionens standardkontrakter.

Facebook Privacy Shield certifikat kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares alene så længe det er nødvendigt til opfyldelse af de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet. Dette indebærer, at vi er forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører iht. bogføringsloven. Her vil oplysninger om dig fremgå som dokumentation.

Passive brugere af webshoppen vil blive slettet 6 måneder efter deres seneste aktivitet.

Kundeforespørgsler vil blive slettet, når forespørgslen er blevet besvaret.

Kontaktoplysninger på konkurrencedeltagere vil blive slettet efter konkurrencens udløb, og præmien er leveret til vinderen.

Dine rettigheder:

Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Se nederst på siden, hvorledes du kan gøre brug af disse.

Rekruttering

Behandlingen af dine personoplysninger

Når du fremsender din ansøgning, CV samt tilhørende dokumenter til LINIEX ApS, behandler vi dine personoplysninger med henblik på rekruttering. Herunder vil dine personoplysninger blive opbevaret under rekrutteringsprocessen samt indgå i vurderingen af, om en af vores ledige stillinger matcher din profil.

Der vil udelukkende blive indsamlet personoplysninger som fremgår af det fremsendte materiale. Herudover kan der registreres personoplysninger, som du oplyser over for os under rekrutteringsprocessen og en evt. ansættelsessamtale. Det vil typisk være følgende kategorier af oplysninger: ID-oplysninger, fødselsdato, uddannelse, kurser og karrierehistorik.

Ovenstående personoplysninger registreres med henblik på at indgå en ansættelseskontrakt iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b.

Vi opfordrer dig venligst til kun at fremsende personoplysninger, der er relevante for den stilling, som du ønsker at ansøge. Vi ønsker derfor ikke at modtage oplysninger vedrørende etnicitet, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometrisk data, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger.

Opbevaring og sletning

Personoplysninger opbevares alene så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet. Dette indebærer, at LINIEX ApS som udgangspunkt opbevarer din ansøgning under rekrutteringsprocessen, hvorefter din ansøgning vil blive slettet. Ønsker LINIEX ApS at opbevare din ansøgning i en længere periode (12 måneder), så vil dette ikke foregå uden dit udtrykkelige samtykke iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på bagrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Modtagere af dine personoplysninger:

Under rekrutteringsforløbet videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • IT-leverandører som udfører en række opgaver på vegne af LINIEX ApS. Der vil være tale om adgang og behandling til/af dine personoplysninger i forbindelse med vedligeholdelse af it-systemer, cloudløsning til opbevaring samt håndtering af e-mails

Overførsel til modtagere i tredjelande:

I forbindelse med håndtering af e-mails og cloudløsning til opbevaring af personoplysninger, anvender vi Microsoft Office 365. Microsoft er en international virksomhed, hvorfor der kan være sandsynlighed for, at dine personoplysninger overføres til modtagere uden for EU/EØS. Microsoft er tilsluttet EU-US Privacy Shield og anvender EU-Kommissionens standardkontrakter for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved en evt. overførsel.

Microsoft Privacy Shield certifikat kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Obligation to inform – Customers, competitors, and recruitment

LINIEX ApS, Englandsvej 8, 5700 Svendborg, CVR nr. 36558784 is responsible for the processing of personal data we have received about you. You can contact us via telephone: +45 31 34 94 71 or e-mail: info@liniex.dk regarding inquiries about the processing of your personal data.

Customers and Competitors

We will process the following information about you

When you make a purchase with us, we record your name / business name, address, phone number, email address, or other comments in connection with delivery of your order. We will only process the information you have provided in connection with the handling of your order.

The purposes and legal basis for the processing of your personal data

We process personal information about you to comply with your order and fulfill the terms of the purchase agreement in accordance with the nature of the General Data Protection Regulation article 6, 1, b.

Legitimate interest:

Processing activities may occur where we apply the balancing test in the nature of the General Data Protection Regulation article 6, 1, f as a basis for processing your personal data. The balancing test will be applied if you win one of our social media contests, which is why we process your contact information to deliver the prize to you.

The balancing test will also be used as a legal basis where you send us a specific inquiry. Here it is out interest to fulfill your wishes and provide you with the best possible service.

Recipients of your personal data:

In dealing with your order, we may release or disclose your personal information to the following recipients:

 • IT suppliers who perform several tasks on behalf of LINIEX ApS. There will be access and processing to / of personal data in connection with IT system maintenance, cloud storage, handling of e-mails, managing customer data on the website, payment solutions for the webshop, accounting programs and web hotel.
 • Suppliers and freight forwarders in connection with the shipment of orders.
 • Social media

Transfers to recipients in third countries:

We use the following international organizations below to handle and manage your personal information. Here, your personal data may be likely to be transferred to recipients outside the EU / EEA, including, but not limited to, the United States. The organizations have joined the EU-US Privacy Shield, drawn up BDR (Binding Company Rules) and used the EU Commission’s standard contracts to ensure an adequate level of protection in case transfer:

Storing your personal information

Personal data is kept only as long as it is necessary to fulfill the purposes for which the personal data has been collected. This means that we are required to keep accounting material for 5 years from the end of the financial year to which the material related in accordance with the Accounting Act. Here, information about you will appear as documentation.

Passive users of the webshop will be deleted 6 months after their last activity.

Customer inquiries will be deleted when the request has been answered.

Contact information on contestants will be deleted after the end of the contest and the when the prize has been delivered to the winner.

Your rights:

You have several rights under the General Data Protection Regulation. See at the bottom of the page how you use these.

Recruitment

The processing of your personal data

When you submit your application, resume and related documents to LINIEX ApS, we process your personal data for recruitment purposes. Meaning that your personal information will be stored during the recruitment process and included in the assessment of whether one of our vacancies matches your profile.

Only personal data collected from the material sent will be collected. In addition, personal data that you provide during the recruitment process and any employment interview may be collected. Typically, this will cover these categories of information: ID-information, date of birth, education, courses, and career history.

The above personal information is collected for the purpose of entering an employment contract in accordance with the nature of the General Data Protection Regulation article 6, 1, b.

We encourage you to submit only personal information relevant to the position you wish to apply for. We therefore do not want to receive information regarding ethnicity, political, religious, or philosophical beliefs, genetic data, biometric data, trade union affiliation, sexual orientation, or health information.

Storage and deletion

Personal data is stored only if necessary, for the purposes for which the personal data has been collected. This means that LINIEX ApS will initially store your application during the recruitment process, after which your application will be deleted. If LINIEX ApS wishes to keep your application for a longer period (12 months), that will not happen without your explicit consent according to the nature of the General Data Protection Regulation article 6, 1, a.

You can withdraw your consent at any time. You can do this by contacting us via the above contact information. If you choose to withdraw your consent, it will not affect the legality of our processing of your personal data on the back of your previously given consent and up to the time of withdrawal. Therefore, withdrawing your consent will only take effect from that point on.

Recipients of your personal data:

During the recruitment process, we pass on or transfer your personal information to the following recipients:

 • IT suppliers who perform several tasks on behalf of LINIEX ApS. There will be access and processing to / of your personal data in connection with IT system maintenance, cloud storage and e-mail handling.

Transfers to recipients in third countries:

For the purposes of handling e-mails and cloud data storage solutions, we use Microsoft Office 365. Microsoft is an international company, so your personal data may be likely to be transferred to recipients outside the EU / EEA. Microsoft is a member of the EU-US Privacy Shield and uses the EU Commission’s standard contracts to ensure an adequate level of protection in the event of transfer.

Microsoft Privacy Shield Certificate can be found here: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Your rights

You have several rights under the General Data Protection Regulation in relation to our processing of information about you. If you want to exercise your rights, contact us.

Right to view information (right of access)

You have the right to gain access to the information we process about you, as well as some additional information.

Right to rectification

You have the right to have incorrect information about yourself corrected.

Right to deletion

In special cases, you have the right to have information deleted about you before the time of our regular general deletion.

Right to restrict treatment

In some cases, you have the right to restrict the processing of your personal data. In the future, in you have the right to restricted treatment of your data, we may only process the information – except for storage – with your consent, or for the purpose of establishing, asserting, or defending legal claims, or to protect a person or important public interest.

Right to object

In some cases, you have the right to object to our otherwise lawful processing of your personal data.

Right to transmit information (data portability)

In some cases, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to transfer this personal data from one data controller to another without hindrance.

Complaint to the Data Inspectorate

You can complain about out processing of your personal data to the Data Inspectorate (Datatilsynet). You can find the Danish Data Protection Agency’s contact information on the Danish Data Protection Agency’s website: https://www.datatilsynet.dk/english/